Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                        

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Miércoles, 13 Noviembre 2019

  CS02002 RD 2048/1995 do 22 de decembro Decreto 91/1999 de 25 de marzo 

 

ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS - TAFAD 

 

       
Familia
Profesional
Actividades físicas e deportivas  
Título Animación de actividades físicas e deportivas  
 Duración  2000 horas  
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista FPII- Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
 
Perfil Profesional 
Competencia Xeral Ensinar e dinamizar xogos, actividades físico–deportivas recreativas individuais, de equipo e con
implementos, e actividades de acondicionamento físico básico, adaptándoos ás características do
medio e ás dos participantes conseguindo a satisfacción do usuario e un nivel competitivo de
calidade, nos límites de gasto previsto.
 
Postos de Traballo Promotor de actividades físico–deportivas.
Animador de actividades físicas e deportivas.
Coordinador de actividades polideportivas.
Monitor de actividades físico–deportivas recreativas individuais, de equipo e con implementos
 
Plan de estudos 
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas

6 módulos
  Xogos e actividades físicas e deportivas para a animación     110 775
  Actividades físicas-deportivas individuais     210
  Actividades físicas-deportivas con implementos     160
  Fundamentos bioloxicos e bases do acondicionamento físico     185
  Animación e dinámica de grupos     110
  Metodoloxía didáctica das actividades físico-deportivas     110

7 módulos
  Actividades físicas-deportivas de equipo     255 1040
  Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas     110
  Primeiros auxilios e socorrismo acuático     110
  Actividades físicas para persoas con discapacidades     55
  Proxecto integrado     75
  Formación e orientación laboral     55
  Formación en Centros de Trabajo     380
    Total 1815  
Titulación Técnico superior en Animación de actividades físicas e deportivas