Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                                 

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Lunes, 22 Julio 2019

  CSELE04 

Decreto 135/2013, do 18 de xullo Real Decreto 1578/2011 do 4 de novembro 

 

MANTEMENTO ELECTRÓNICO

 

       
Familia
Profesional
Electricidade e electrónica  
Título Técnico Superior en Mantemento Electrónico  
Duración  2000 horas  
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
 
Perfil Profesional  
Competencia Xeral * A competencia xeral deste título consiste en manter e reparar equipamentos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como planificar e organizar os procesos de mantemento, aplicando os plans de prevención de riscos laborais e ambientais, criterios de calidade e a normativa vixente.
*Configurar circuitos electrónicos, recoñecendo a súa estrutura en bloques.
*Calcular parámetros de circuitos electrónicos analóxicos e dixitais.
* Verificar o funcionamento de circuitos analóxicos e de electrónica dixital microprogramables.
*Realizar o diagnóstico da disfuncións ou avarías nos equipos ou sistemas, a partir dos síntomas detectados, a información aportada polo usuario, a información técnica e o historial da instalac.
*Supervisar ou executar os procesos de mantenimento preventivo, correctivo e predictivo, controlando os tempos e a calidade dos resultados.
* Realizar a posta en servizo dos equipos e sistemas electrónicos.
*Elaborar a documentación técnica e administrativa para manter un sistema documental de mantenemento e reparación de equipos ou sistemas electrónicos.
*Interpretar esquemas electrónicos, identificando os seus bloques funcionais para configurar circuitos.
*Determinar a funcionalidade de cada compoñente electrónico dentro do circuito e a súa interacción coa estrutura dun sistema electrónico, para configurar circuitos.
* Determinar as condicións funcionais dos circuitos, identificando as condicións de traballo e as características dos compoñentes, para calcular parámetros.
* Aplicar leis, teoremas e fórmulas para calcular parámetros de circuitos electrónicos analóxicos e dixitais.
*Medir parámetros utilizando instrumentos de medida ou software de control, para verificar o funcionamento de circuitos analóxicos e dixitais.
 
Postos de Traballo 1. As persoas que obteñen este título exercen a súa actividade en empresas do sector de servizos, tanto privadas como públicas, dedicadas ao mantemento e a reparación de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, sistemas microprocesados, redes de banda larga, telemática e radiocomunicacións, así como equipamentos industriais e profesionais de audio e vídeo,por conta propia ou por conta allea.
2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
– Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.
– Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.
– Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radiodifusión.
– Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radiodifusión.
– Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas domóticos,inmóticos e de seguridade electrónica.
– Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.
– Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de redes locais e sistemas Telemátic.
– Técnico/a en supervisión, verificación e control de sistemas de radioenlaces.
– Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de audio e video
–Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos industriais.
 
Plan de estudos
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas

5 módulos
MP1051 Circuìtos electrónicos analóxicos     240 960
MP1052 Equipamentos microprogramables     266
MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial     160
MP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos     187
MP1061 Formación e orientación laboral     107

8 módulos
MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións     140 1040
MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos     140
MP1056 Mantemento de equipamentos de audio     105
MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo     122
MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico     70
MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora     53
MP1060 Proxecto de mantemento electrónico     26
MP1063 Formación en centros de trabajo     384
Titulación Técnico Superior en Mantemento Electrónico
Acceso Estudos 1. O título de técnico superior en mantemento electrónico permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.