Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                        

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Miércoles, 13 Noviembre 2019

FP BASICA EN ELECTRICIDADE  E ELECTRÓNICA


CBELE01

Real Decreto 127/2014 do 28 febreiro
Decreto 107/2014 do 4 de setembro (Anexo II)

 

 ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

 

Familia Profesional Electricidade Electronica
Título Profesional Básico en Electricidade Electrónica
 Duración  2000 horas
Acceso A consellería con competencias en educación establecerá a oferta obrigatoria para o alumnado que cumpra de forma simultánea os seguintes requisitos.
*Ter quince anos, ou facelos durante o ano natural en curso, e non superar os dezasete anos no momento do acceso nin durante o ano natural en curso
*Ter cursado o primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso de educación secundaria obrigatoria.
*Ser propostos/as polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional básica
Perfil Profesional
Competencia Xeral A competencia xeral do título profesional básico en Electricidade e Electrónica consiste en realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e conxuntos de edificios.
a)Reunir os materiais e as ferramentas para acometer a execución da montaxe ou do mantemento en instalacións eléctricas de baixa tensión.
b) Tender o cableamento en instalacións eléctricas de baixa tensión e domóticas en edificios
c)Montar equipamentos e outros elementos auxiliares das instalacións electrotécnicas
Postos de Traballo Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión.
Axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites
Axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.
Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos
Plan de estudos
Curso Código  Módulo    Horas
MP3009  Ciencias aplicadas I Matemáticas…. 175
MP3011  Comunicación e sociedade I Comunicación en lingua galega e castelá I 206
Comunicación en lingua inglesa I
Sociedade I
MP3013 Instalacións eléctricas e domóticas   296
MP3015 Equipamentos eléctricos e electrónicos.   233
MP3012.  Comunicación e sociedade II. Comunicación en lingua galega e castelá II 135
Comunicación en lingua inglesa II
Sociedade II
MP3014.  Instalacións de telecomunicacións   205
MP3016.  Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos   206
MP3019.  Ciencias aplicadas II. Matemáticas… 162
MP3018.  Formación en centros de traballo.   320
          
Titulación Profesional Básico en Electricidade Electrónica
Acceso Estudos O título profesional básico en Electricidade e Electrónica terá preferencia para a admisión
a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:
- Electricidade e Electrónica
- Informática e Comunicacións.
– Fabricación Mecánica.
– Instalación e Mantemento.
– Enerxía e Auga.
– Industrias Extractivas
-  Marítimo-Pesqueira.
– Química.
– Transporte e Mantemento de Vehículos.
– Madeira, Moble e Cortiza.
– Edificación e Obra Civil