ORIENTACIÓN PROFESIONAL

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

ORIENTACIÓN PROFESIONAL


ORIENTACIÓN ACADÉMICA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

ORIENTACIÓN ACADÉMICA


PREGUNTAS E RESPOSTAS

PREGUNTAS E RESPOSTAS

PREGUNTAS E RESPOSTAS


NOVIDADES E NOVAS

NOVIDADES E NOVAS

NOVIDADES E NOVAS


CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS


Punto Orientación Profesional Académica Persoal

Aquí poderás formular as cuestións que consideres con respecto aos tres ámbitos da orientación: Orientación profesional: axuda no proceso de toma de decisións fundamentadas de cara a elixir determinada/s actividade/s profesional/ais de acordo coas posibilidades e intereses de cadaquén, así como de deseñar o proxecto profesional de vida. Orientación académica: axuda persoal ou grupal para acadar os resultados académicos óptimos segundo as súas capacidades e a súa realidade persoal. Orientación persoal: proceso de axuda no deseño do proxecto persoal de vida.
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida