Viernes, 07 Mayo 2021

  CSAFD01 Real Decreto 653/2017 do 23 de xuño

 

ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

 

      
Familia
Profesional
Actividades Físicas e Deportivas
Título Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva
Duración  2000 horas
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
Perfil Profesional
Competencia Xeral A competencia  xeral  de  este  título  consiste  en  elaborar,  xestionar  e  evaluar  proxectos  de  animación  físico-deportivos  recreativos  para  todo  tipo  de  usuarios,  programando e dirixindo as actividades de ensinanza, de inclusión sociodeportiva e de tempo libre, coordinando as actuacións dos profesionais implicados, garantindo a seguridade, respetando o medio ambiente e conseguindo a satisfacción dos usuarios, nos límites de coste previstos.
Postos de Traballo Profesor/a  de  actividades  físico-deportivas  (natación,  atletismo,  baloncesto,  voleibol, tenis y pádel, entre otros
- Animador/a físico-deportivo e recreativo. Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva. Animador/a de veladas e espectáculos en instalacións turísticas. Animador/a de actividades recreativas ao aire libre en instalacións turísticas.
- Coordinador/a de actividades de animación deportiva. Coordinador/a  de  actividades  físico-deportivas  en  instalaciones  deportivas  de  empresas turísticas ou entidades públicas e privadas. Coordinador/a de tempo libre educativo infantil e xuvenil. Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventude, de casas de colonias,
de granxas-escuelas, de aulas de casas de juventude e escuelas de natureza. Coordinador/a de actividades paracurriculares no marco escolar.
- Responsable de proxectos de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
- Director/a de tempo libre educativo infantil e xuvenil. Director/a de campamentos, de albergues de juventude, de casas de colonias, de granxas-escuelas, de aulas de casas de juventude e escuelas da natureza. Director/a de actividades paracurriculares no marco escolar.
- Xefe/a de departamento de animación turística.
- Cronometrador/a, xuiz/a e árbitro de competicións deportivas non oficiais.
- Promotor/a deportivo/a e de competicións de nivel elemental ou social e de eventos deportivos de nivel básico.
- Monitor/a de actividades físico-deportivas e recreativas en campamentos.
- Monitor/a de tempo libre.
- Socorrista en instalacióne acuáticas.
Plan de estudos
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas

6 módulos
MP1136 Valoración da condición física e intervención en accidentes   12 10
MP1138 Xogos e actividades físico-recreativs e de animación turística   10 95
MP1139 Actividades físico-deportivas individuais   10 95
MP1141 Actividades físico-deportivas de implementos   9 80
MP1143 Metodoloxía da ensinanza de actividades físico-deportivas   8 75
MP1145 Formación e orientación laboral   5 50

8 módulos
1123 Actividades de ocio e tempo libre   9 80
1124 Dinamización grupal   7 65
1137 Planificación da animación sociodeportiva   4 25
1140 Actividades físico-deportivas de equipo   9 85
1142 Actividades físico-deportivas para a inclusión social   6 62
1146 Empresa e iniciativa emprendedora   4 35
1144 Proxecto de ensinanza e animación sociodeportiva   5 25
1147 Formación en Centros de Traballo   22 220
Titulación Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva
Acceso Estudios  1. O título de técnico superior en  permite Ensinanza e Animación Sociodeportiva o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.