Sábado, 22 Enero 2022

  CSELE02 Decreto 210/2012, do 4 de outubro Real Decreto 883/2011, do 24 de xuño 

 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS 

 

       
Familia
Profesional
Electricidade e electrónica  
Título Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos  
 Duración  2000 horas  
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
 
Perfil Profesional 
Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en desenvolver proxectos, así como xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das infraestruturas comúns de telecomunicacións e de sistemas e equipamentos de telecomunicacións tales como redes de banda larga e de radiocomunicacións fixas e móbiles, sistemas telemáticos, de produción de audiovisual e  de transmisión, a  partir da documentación técnica,  da normativa e dos procedementos establecidos,
asegurando o funcionamento,  a calidade, a seguridade e a conservación ambiental.
 a)Desenvolver proxectos de instalacións ou sistemas de telecomunicacións, obtendo datos e características, para a elaboración de informes e especificacións.
b) Calcular os parámetros de equipamentos, elementos e instalacións, cumprindo a normativa e os requisitos da clientela.
c) Elaborar o orzamento da instalación, cotexando os aspectos técnicos e económicos, para lle ofrecer a mellor solución á clinetela.
d) Realizar o lanzamento da montaxe das instalacións, partindo do programa de montaxe e do plan xeral de obra.
f) Supervisar e/ou executar os procesos de montaxe das instalacións e dos sistemas, verificando a súa adecuación ás condicións de obra e controlando o seu avance, para cumprir os obxectivos da empresa.
 
Postos de Traballo *Axudante de proxectista en instalacións de telecomunicacións para vivendas e edificios.
*Supervisor/ora da montaxe de instalacións de telecomunicacións para vivendas e edificios.
*Técnico/a en verificación e control de equipamentos e instalacións de telecomunicacións.
* Especialista en instalación, integración e mantemento de equipamentos e sistemas de telecomunicación.
*Xefe/a de obra en instalacións de telecomunicacións.
*Técnico/a en supervisión, instalación, verificación e control de equipamentos de sistemas de radio e televisión en estudios de produción e sistemas de produción audiovisual.
*Técnico/a en supervisión, instalación, mantemento, verificación e control de equipamentos de sistemas de radiodifusión.
*Técnico/a en supervisión, instalación, mantemento, verificación e control de equipamentos de sistemas de seguridade electrónica e circuítos pechados de televisión.
* Técnico/a en supervisión, instalación, mantemento, verificación e control en redes locais e sistemas telemáticos.
* Técnico/a en supervisión, instalación, mantemento, verificación e control en sistemas de radioenlaces.
*Especialista en integración, instalación e mantemento de equipamentos e sistemas informáticos.
 
Plan de estudos 
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas

6 módulos
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións   8 107 960
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións   8 240
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais   11 213
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións   8 160
MP0559 Formación e orientación laboral   5 107
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil   8 133

8 módulos
MP0554 Sistemas de produción audiovisual    10 174 1040
MP0555 Redes telemáticas   9 105
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións   9 105
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital   7 123
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora   4 53
MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións   6 70
MP0558 Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos   5 26
MP0561 Formación en centros de traballo   22 384
Titulación Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos 
Acceso Estudos 1. O título de técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.