Sábado, 22 Enero 2022

  CSEOC01 Real Decreto 690/2010 do 20 de maio DECRETO 188/2011 do 15 de setembro 

 

PROXECTOS DE EDIFICACIÓN 

 

       
Familia
Profesional
Edificación e Obra Civil    
Título Técnico Superior en Proxectos de Edificación  
 Duración  2000 horas  
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
 
Perfil Profesional 
Competencia Xeral A competencia xeral deste título consiste en elaborar a documentación técnica de proxectos de edificación, realizar implantacións de obra e xestionar o control documental para a súa execución, respectando a normativa e as condicións ambientais, de calidade e de seguridade establecidas.
As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son:
a) Intervir no desenvolvemento de proxectos de edificación, obtendo e analizando a información necesaria, e propondo solucións.
b) Elaborar a documentación gráfica de proxectos de edificación mediante a representación dos planos necesarios para a definición destes, utilizando aplicacións informáticas de deseño asistido por computador.
c) Predimensionar e, de ser o caso, dimensionar baixo as instrucións do responsable facultativo os elementos integrantes das instalacións de fontanaría, saneamento, climatización, ventilación, electricidade, telecomunicacións e especiais en edificios, aplicando procedementos de cálculo establecidos e interpretando os resultados.
d) Intervir na cualificación enerxética de edificios en proxecto ou construídos, colaborando no proceso de certificación, empregando ferramentas e programas informáticos homologados para tal fin.
e) Obter as autorizacións perceptivas, realizando os trámites administrativos requiridos en relación ao proxecto e/ou á execución de obras de edificación.
f) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.
 
Postos de Traballo Delineante proxectista de edificación, Delineante de edificación, Delineante de instalacións, Maquetista de construción, Axudante de Xefe de Oficina Técnica, Axudante de Planificador, Axudante de Técnico de Control de Costes, Técnico de control documental, Especialista en replanteos, Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios, Técnico de eficiencia enerxética de edificios, Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluidos  
Plan de estudos 
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas

6 módulos
MP0562 Estruturas de construción   6 107 960
MP0563 Representacións de construción   18 347
MP0565 Implantacións de construción   7 133
MP0567 Deseño e construción de edificios   9 133
MP0568 Instalacións en edificación   8 133
MP0573 Formación e orientación laboral   5 107

8 módulos
MP0564 Medicións y valoracións de construción   6 87 1040
MP0566 Planificación de construción    6 87
MP0569 Eficiencia enerxética en edificación   4 70
MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial   11 210
MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación  no residencial   9 123
MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora   5 53
MP0572 Proxecto de Edificación   4 26
MP0575 Formación en Centros de Trabajo   22 384
Titulación Técnico Superior en Proxectos de Edificación 
Acceso Estudios  1. O título de técnico superior en proxectos de edificación permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.