Sábado, 22 Enero 2022

  CSENA01

Real Decreto 1177/2008 do 11 de xullo
Decreto 66/2010 do 25 de marzo

 

EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

 

       
Familia
Profesional
Enerxía e auga  
Título Técnico Superior en Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica  
Duración  2000 horas  
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE (Preferencia modalidade Ciencias e Técnoloxía)
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
 
Perfil Profesional  
Competencia Xeral Avaliar a eficiencia das instalacións de enerxía e auga en edificios, apoiando tecnicamente o proceso de cualificación e certificación enerxética de edificios, así como configurar instalacións solares térmicas, xestionando a súa montaxe e o mantemento en condicións de seguridade, calidade e respecto ambiental.
a) Determinar o rendemento enerxético das instalacións térmicas e de iluminación en edificios, e comprobar o cumprimento das esixencias regulamentarias para avaliar a eficiencia enerxética.
b) Avaliar os usos e os consumos de auga nos edificios, e propor alternativas de aforro e de uso eficiente.
c) Configurar instalacións solares térmicas e definir as características dos seus
compoñentes.
d) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade
de produtos, de planificación da produción e de comercialización.
 
Postos de Traballo Técnico/a de eficiencia enerxética de edificios. Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios. Técnico/a comercial de instalacións solares.
Responsable de montaxe de instalacións solares térmicas. Responsable de mantemento de instalacións solares térmicas. Xestor enerxético. Promotor/a de programas de eficiencia enerxética.
 
Plan de estudos
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas

6 módulos
MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas    14 213  
MP0122 Procesos de montaxe de instalacións    13 213
MP0123 Representación gráfica de instalacións    7 160
MP0349  Eficiencia enerxética de instalacións    12 160
MP0352 Configuración de instalacións solares térmicas   6 107
MP0356 Formación e orientación laboral   5 107

7 módulos
MP0351 Xestión eficiente da auga na edificación   4 105  
MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas   9 175
MP0354  Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga   5 87
MP0350 Certificación enerxética de edificios   14  210
MP0357 Empresa e iniciativa emprendedora   53
MP0355  Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica   26
MP0358 Formación en Centros de Trabajo   22  384
         
Titulación Técnico superior en Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Acceso Estudos 1. O título de técnico superior en eficiencia enerxética e enerxía solar térmica permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.
3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre este título e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo.