Sábado, 22 Enero 2022

  XM1004 Real Decreto 320/2000 do 3 de marzo
Decreto 356/2003 do 11 de setembro

 

TÉCNICO DEPORTIVO NA ESPECIALIDADE DE FÚTBOL SALA 

 

      
Familia
Profesional
ENSINANZAS ESPECIAIS
Título Técnico deportivo na especialidade de Fútbol Sala
Duración 975 horas: 420 horas 1º nivel e 555 horas 2º nivel
Acceso * ESO + Proba específica
* Proba de madurez para acceso as ensinanzas deportivas + proba específica
Perfil Profesional
Competencia General Adestramento de futbolistas e equipos. Programar e efectuar o ensino do fútbol para o perfeccionamento da execución técnica e táctica. Dirección de xogadores e equipos durante os partidos de fútbol. Iniciación ao Fútbol. Promoción da modalidade deportiva. Conducir e acompañar o equipo durante a práctica deportiva.
Postos de Traballo  Poderán desenvolver as súas FUNCIÓNS en:   Centros de alto rendemento deportivo. Centros de Ténificación deportiva.  Escolas de fútbol. Clubs ou asociacións deportivas. Federacións.  Padroados deportivos.  Empresas de servizos deportivos. Centros de formación de técnicos deportivos de fútbol.
Plan de estudos
Nivel Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas
1º Nivel   Bloque común      
  Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte I     15
  Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo I     15
  Adestramento deportivo I     20
  Fundamentos Sociolóxicos do deporte I     5
  Organización e lexislación do deporte I     5
  Primeiros auxilios e hixiene no deporte I     45
  Bloque específico      
  Desenvolvemento profesional     10
  Dirección de equipos     10
  Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol sala     20
  Preparación física     15
  Regras do xogo     10
  Seguridade deportiva     20
  Táctica e sistemas do xogo     30
  Técnica individual e colectiva     25
  Módulo formativo complementario do primeiro nivel     25
  Módulo de formación práctiva do primeiro nivel     150
2º Nivel   Bloque común      
  Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte II     25
  Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento deportivo II     20
  Adestramento deportivo II     25
  Organización e lexislación do deporte II     5
  Teoría e socioloxía do deporte     10
  Bloque específico      
  Desenvolvemento profesional     10
  Dirección de equipos     20
  Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol sala     20
  Preparación física     25
  Regras do xogo     20
  Táctica e sistemas do xogo     55
  Técnica individual e colectiva     55
  Módulo formativo complementario do segundo  nivel     55
  Módulo de formación práctiva do primeiro nivel     200
Titulación Técnico Deportivo na especialidade de futbol sala
Acceso estudos O título de Técnico Deportivo permitirá o acceso a todas as modalidades de Bacharelato