Sábado, 22 Enero 2022

  XS1004 Real Decreto 320/2000 do 3 de marzo
Decreto 374/2003 do 16 de setembro

 

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN FÚTBOL SALA 

 

      
Familia
Profesional
ENSINANZAS ESPECIAIS 
Título Técnico Deportivo Superior na especialidade de fútbol sala
Duración 830 horas
Acceso *Bacharelato, tecnico deportivo de fútbol sala, experiencia adestrador titular ver decreto pag 13029,
*Dispor do título de técnico deportivo de fútbol sala.
*Acreditar experiencia como adestrador titular nalgunhas das condicións que de seguido se especifican:
-Dúas tempadas como mínimo en equipos participantes en competicións de terceira división ou de categoría
rexional preferente.
-Tres tempadas como mínimo en equipos participantes en competicións de categoría rexional ordinaria
ou na liga nacional xuvenil.
-Catro tempadas como mínimo en equipos participantes en competicións nas categorías xuvenil, cadete, infantil, alevín ou benxamín.
* Se non ten Bacharelato Proba de madurez (20 anos)
Perfil Profesional
Competencia Xeral Planificar e dirixi-lo adestramento de deportistas e equipos de fútbol sala en competicións de medio e alto nivel, así como dirixir escolas de fútbol sala.
Postos de Traballo Efectuar a programación específica e a programación operativa do adestramento a medio e a longo prazo en a alta competición.  Planificar e programar lo adestramento técnico-táctico e o acondicionamento físico dos eportistas. Dirixir o adestramento técnico e táctico cos requisitos da alta competición. Dirixir un departamento, unha sección ou unha escola de fútbol sala.....
Plan de estudos
Nivel Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas teóricas + prácticas
  Bloque común      
  Biomecanica do deporte     10+10
  Adestrtamento de alta rendemento deportivo     20+20
  Fixioloxía do esforzo     20+20
  Xestión do deporte     30+5
  Psicoloxía do alto rendemento deportivo     10+5
  Socioloxía do deporte de alto rendemento     10
  Bloque específico      
  Desenvolvemento profesiona III     30+10
  Dirección de equipos III     15+15
  Metodoloxía do ensino e do adestramento do fútbol III     15+10
  Preparación física III     20+25
  Regras do xogo III     15+5
  Seguridade deportiva II     5+5
  Táctica e sistemas do xogo III     15+55
  Técnica individual e colectiva III     15+55
  Bloque complementario      
  Inglés     50
  Información e comunicación     25
  Módulo de formación práctica      200
  Módulo proxecto final     75
Titulación Técnico Deportivo Superior na especialidade de fútbol sala
Acceso estudos O título de Técnico Deportivo Superior permitirá o acceso aos estudos universitarios de grao, previa superación dun procedemento de admisión.