Sábado, 22 Enero 2022

  CMIMS01 Real Decreto 556/2012, do 23 de marzo
Decreto 200/2013, do 27 de decembro

 

TÉCNICO EN VÍDEO DISC-JOCKEY E SON

 

      
Familia
Profesional
Imaxe e Son
Título Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son 
 Duración 2000 horas
Acceso
Título ESO (LOE/LOXSE/LOMCE)
Título de técnico auxiliar
2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos
Título Profesional Básico (FPBÁSICA)
Módulos obrigatorios dun PCPI
Curso de formación especificio para acceso a ciclos de grao medio
Proba acceso a ciclos de grao medio
Proba acceso (madurez) a ciclos de grao superior de Ensinanzas Deportivas ou Artes plásticas e deseño
Proba acceso á universidade para maiores de 25 anos
Perfil Profesional
Competencia  Xeral A competencia xeral deste título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo, e efectuar a captación, a mestura directa, a gravación e a reprodución de son en todos os tipos de proxectos sonoros.
Postos de Traballo Axudante de son en televisión.
Microfonista de cine e vídeo.
Microfonista de concertos musicais.
Microfonista de espectáculos escénicos.
Axudante de montaxe de son en cine.
Disc-jockey.
Vídeo-jockey.
 Vídeo disc-jockey.
Light-jockey.
Retocador/ra fotográfico/a dixital
Plan de estudos
Nivel Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas

960 horas
MP1298  Instalación e montaxe de equipamentos de son     213
MP1299  Captación e gravación de son     213
MP1301  Preparación de sesións de vídeo disc-jockey.     187
MP1304  Toma e edición dixital de imaxe.     240
MP1305  Formación e orientación laboral     107
  TOTAL     960

630 horas
+ 410 horas
MP1300  Control, edición e mestura de son     157
MP1302  Animación musical en vivo.     210
MP1303  Animación visual en vivo     210
MP1306  Empresa e iniciativa emprendedora     53
  TOTAL     630
MP1307 Formación en centros de traballo     410
Titulación Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son 
Acceso Estudos 1. O título de técnico en instalacións de telecomunicacións permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao medio, nas condicións de acceso que se establezan.
2. Este título permitirá acceder mediante proba, con dezaoito anos cumpridos, e sen prexuízo da correspondente exención, a todos os ciclos formativos de grao superior da mesma familia profesional e a outros ciclos formativos en que coincida a modalidade de bacharelato que facilite a conexión cos ciclos solicitados.
3. Este título permitirá o acceso a calquera das modalidades de bacharelato, de acordo co disposto no artigo 44.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 16.3 do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro.