Sábado, 22 Enero 2022
  ZSIMP05 FP DUAL Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre   

 

TERMALISMO E BENESTAR

 

   
        
Familia Profesional Imaxe persoal    
Título  Técnico Superior en Termalismo e Benestar    
 Duración  2000 horas    
Acceso Título universitario
Título de técnico superior ou técnico especialista
Con título de Bacherelato LOMCE/LOE/LOGXE
Título de tecnico de grao medio / BUP /
Con COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalente
Con Título de Técnico Especialista - Proba acceso universidade > 25 anos
Mediante proba a ciclo de grao superior  para maiores de 19 anos
   
Perfil Profesional    
Competencia Xeral * Que se aprende a facer?
- Xestionar servizos relacionados co termalismo e o benestar, aplicando técnicas de hidrocinesia, técnicas hidrotermais, masaxes estéticas e programas de acondicionamento físico na auga, consonte protocolos establecidos, dinamizando as actividades personalizadas programadas e orientándoas cara á mellora da calidade de vida e da saúde, para conseguir a satisfacción das persoas usuarias e asegurar a prestación do servizo en condicións de calidade, seguridade e protección ambiental.
* En que ámbitos se traballa?
- No sector de os coidados da imaxe persoal, no subsector de coidados estéticos, en pequenas e medianas empresas tales como hoteis, centros de spa e balnearios.
- A súa actividade está abranguida nas áreas de tratamentos estéticos integrais, estética hidrotermal, masaxe estética e drenaxe, asesoramento en tratamentos cosméticos, acondicionamento físico e recreación, ocupándose da planificación, a organización, a dinamización e a avaliación das actividades.
*Que ocupacións se desempeñan?
- Técnico/a en tratamentos estéticos integrais,
- Especialista en técnicas hidroestéticas,
- Técnico/a en masaxes estéticas,
- Técnico/a en drenaxe linfática estética
- Instrutor/a de grupos de hidrocinesia e coidado corporal,
- Coordinador/a de actividades de acondicionamento físico e de hidrocinesia,
- Director/a técnico/a en spas e balnearios
- Monitor/a de tempo libre
- Socorrista en instalacións acuáticas.

 
   
Postos de Traballo * As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade no sector da produción de calquera tipo de programa audiovisual (cine, vídeo, multimedia, televisión, radio e novos medios),así como na produción de espectáculos (artes escénicas,producións musicais e eventos).
*As ocupacións e postos de traballo máis salientables son os seguintes:
Axudante de produción de cine. Axudante de produción de vídeo. Axudante de produción de televisión. Axudante de produción de animación. Axudante de produción de multimedia.
Axudante de produción de radio. Axudante de produción de espectáculos en vivo e eventos.
Xerente de compañía.
   
Plan de estudos    
Curso Código  Módulo  Hor Seman créditos  Horas  Horas  

5 módulos
MP0745 Estética hidrotermal     123 909  
MP0747 Masaxe estética     240  
MP1136 Valoración da condición física e intervención en accidentes     226  
MP1151 Acondicionamento físico na auga     213  
MP1648 Formación e orientación laboral     107  
           

8 módulos
MP0179 Inglés     160 1091  
MP0212 Caracteristicas e necesidades das persoas en situación de dependencia     133  
MP1123 Actividades de lecer e tempo libre     123  
MP1124 Dinamización grupal     107  
MP1152 Técnicas de hidrocinesia     105  
MP1649 Empresa e iniciativa emprendedora     53  
  Prroxecto de estética integral e benestar     26  
  Formación en Centros de Trabajo     384  
Titulación Técnico Superior en Termalismo e Benestar    
Acceso Estudos * Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior.
* Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.
* Así mesmo, é posible acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.