Formulario de solicitude certificado

 

AL938 - Acreditación alumnado plurilingüe. Esta acreditación só será expdida para o alumnado que cursara toda a etapa como plurilingüe

 

AL942 - Certificación de Nivel Básico de Prevención de Riscos Profesionais para as actividades da construción (60h) para o alumnado que titula en determinados ciclos da familia profesional de Edificación e Obra Civil, tanto a LOE como LOXSE, segundo o disposto no Convenio Colectivo da Construción

 

AL944 - Certificación de Nivel Básico de Prevención de Riscos Profesionais (60h) para o alumnado proposto para a realización da FCT, tras cursar e superar o resto dos módulos nun centro educativo de Galicia, de ciclos formativos de grao medio e superior LOE, de familias profesionais vinculadas con actividades do sector da construción

 

AL945 - Certificación de Nivel Básico de prevención de Riscos Profesionais, de 45 horas, para o alumnado que supera a unidade formativa de FOL, de ciclos formativos de grao medio e superior LOE. Tamén inclúe a Certificación de Nivel Básico de Prevención de Riscos Profesionais para o alumnado que cursa eses contidos dentro das ensinanzas de Fp básica

 

AL968 Certificado dos módulos aprobados (para ciclos formativos)

 

AL996 Certificación de unidades formativas

 

AL997 Certificación matrícula